Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

269,58 €
Estimació inicial: 256,43 €

Despesa pressupostada

33,84 M€
Estimació inicial: 32,19 M€

% execució

90,84 %
Despesa real són 30,74 M€

% sobre el total del press.

29,92 %

Mitjana despesa provincial

9,04 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 36,30% 11,68 M€
Habitatge i urbanisme 20,16% 6,49 M€
Benestar comunitari 39,79% 12,81 M€
Medi ambient 8,89% 2,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.