Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

144,61 €
Pressupost actual / hab.: 155,35 €

Pressupost inicial

18,75 M€
Pressupost actual: 20,14 M€

% execució

25,38 %
Despesa real són 5,11 M€

% sobre el total del press.

13,07 %

Mitjana despesa provincial

3,81 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 21,26% 3,99 M€
Seguretat i ordre públic 31,29% 5,87 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 19,66% 3,69 M€
Mobilitat urbana 26,55% 4,98 M€
Protecció civil 1,22% 229.329,25 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,02% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,99% 12,37 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,83% 2,78 M€
Transferències corrents 0,76% 142.906,58 €
Inversions reals 18,42% 3,45 M€