Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

10,71 €

Despesa pressupostada

1,36 M€

% execució

No disp.
L'any passat 101,99 %

% sobre el total del press.

0,93 %

Mitjana despesa provincial

251.966,69 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,97% 40.468,11 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 72,09% 980.817,53 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 8,02% 109.173 €
Arrendaments de material de transport 0,07% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 1,14% 15.511,93 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 14,00% 190.500 €
Cànons 1,69% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.