Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals

Pressupost inicial / hab.

1,69 €

Pressupost inicial

212.630,29 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 212.630,29 €

% sobre el total del press.

0,16 %

Mitjana despesa provincial

456.481,36 €

Sobre aquesta partida

Estudis i treballs tècnics. Despeses d'estudi, treballs tècnics, estadístics o d'un altre caràcter que es derivin de tasques encomanades a empreses especialitzades, professionals independents o experts, que no siguin aplicats a plans, programes, avantprojectes i projectes d'inversió, en el cas figurar en el capítol 6, «Inversions reals». També s'inclouran en aquest subconcepte, la dotació de premis d'investigació i estudi de concursos d'idees, de treballs, publicacions, edicions, exposicions i participacions de caràcter cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionats amb l'activitat de la entitat local o dels seus organismes autònoms. Quan siguin susceptibles d'aplicació a plans, programes, avantprojectes i projectes d'inversió, han de figurar en el capítol 6, «Inversions reals».

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Treballs realizats altres empreses i professionals.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.