De l'Administració general de la CA

Pressupost inicial / hab.

82,94 €

Pressupost inicial

10,36 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 10,36 M€

% sobre el total del press.

9,02 %

Mitjana ingrés provincial

747.699,1 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 6,29% 651.528,71 €
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 29,06% 3,01 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 54,28% 5,62 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 3,06% 317.196,75 €
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,12% 12.487,27 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 7,18% 744.006,86 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.