De l'Administració general de la CA

Ingrés pres. / hab.

123,00 €
Estimació inicial: 98,04 €

Ingrés pressupostat

15,51 M€
Estimació inicial: 12,37 M€

% execució

94,19 %
Ingrés real són 14,61 M€

% sobre el total del press.

11,51 %

Mitjana ingrés provincial

911.198,98 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 5,27% 651.528,71 €
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 28,83% 3,56 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 6,33% 782.746,59 €
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 45,77% 5,66 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 0,02% 2.945,8 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 22,08% 2,73 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 2,68% 331.523,3 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 2,70% 333.284,9 €
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,10% 12.487,27 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 10,04% 1,24 M€
Altres subvencions corrents de la Gene Circ 1,31% 161.633 €
Subv. Generalitat-Joventut 0,33% 40.450 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.