De l'Administració general de la CA

Ingrés pres. / hab.

129,46 €
Estimació inicial: 102,97 €

Ingrés pressupostat

16,44 M€
Estimació inicial: 13,08 M€

% execució

102,69 %
Ingrés real són 16,88 M€

% sobre el total del press.

12,05 %

Mitjana ingrés provincial

957.890,08 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 4,98% 651.528,71 €
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 30,94% 4,05 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 6,58% 860.673,34 €
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 46,25% 6,05 M€
/presupuestos/partidas/450-34/2018/economic/I 0,02% 2.791,71 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 26,59% 3,48 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 1,21% 158.770,99 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 0,73% 95.333,33 €
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,16% 21.476,84 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 6,98% 913.246,65 €
Altres subvencions corrents de la Gene Circ 0,96% 126.000 €
Subv. Generalitat-Joventut 0,31% 41.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.