De l'Administració general de la CA

Pressupost inicial / hab.

107,24 €

Pressupost inicial

13,9 M€

% execució

No disp.
L'any passat 122,99 %

% sobre el total del press.

9,02 %

Mitjana ingrés provincial

7,88 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 4,31% 599.233,72 €
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 32,95% 4,58 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 9,73% 1,35 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 37,64% 5,23 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 6,13% 852.536,04 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 0,26% 36.000 €
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 0,58% 80.000 €
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,15% 21.476,84 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 6,44% 895.946,13 €
Altres subvencions corrents de la Gene Circ 1,51% 209.741,4 €
Subv. Generalitat-Joventut 0,29% 41.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.