Inversions reals

Despesa pres. / hab.

20,76 €

Despesa pressupostada

2,58 M€

% execució

116,78 %
Despesa real són 3,01 M€

% sobre el total del press.

2,41 %

Mitjana despesa provincial

604.226,72 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 6,79% 175.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 68,23% 1,76 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 24,98% 643.558 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.