Inversions reals

Despesa pres. / hab.

124,29 €
Estimació inicial: 72,61 €

Despesa pressupostada

15,6 M€
Estimació inicial: 9,11 M€

% execució

64,74 %
Despesa real són 10,1 M€

% sobre el total del press.

13,79 %

Mitjana despesa provincial

439.250,55 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 13,56% 1,24 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 5,93% 540.652,26 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 107,43% 9,79 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 42,77% 3,9 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,47% 133.966,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.