Inversions reals

Despesa pres. / hab.

165,54 €
Estimació inicial: 129,36 €

Despesa pressupostada

20,88 M€
Estimació inicial: 16,32 M€

% execució

28,66 %
Despesa real són 5,98 M€

% sobre el total del press.

15,49 %

Mitjana despesa provincial

640.975,6 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 15,34% 2,5 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 13,31% 2,17 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 62,72% 10,23 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 33,46% 5,46 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 3,13% 510.892,23 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.