Maquinària, instal·lacions i utillatge

Despesa pres. / hab.

3,10 €

Despesa pressupostada

394.085 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,27 %

Mitjana despesa provincial

120.661,52 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a inversió en maquinària, entesa aquesta com el conjunt de màquines utilitzades per al funcionament operatiu dels serveis públics per part de l'entitat local, incloent-se els elements de transport intern destinats al transport de personal, animals, materials i mercaderies dins de tallers o instal·lacions anàlogues, sense sortir a l'exterior. Així mateix, s'inclouran les despeses d'inversió en instal·lacions tècniques utilitzades per al funcionament operatiu dels serveis públics, enteses com a unitats complexes d'ús especialitzat que comprenen edificacions, maquinària, elements, inclosos els sistemes informàtics, que tot i ser separables per naturalesa, estan units de forma definitiva per al seu funcionament i estan sotmesos al mateix ritme d'amortització. S'inclouen els recanvis vàlids exclusivament per a aquestes instal·lacions. Finalment, s'han de recollir en aquest concepte les despeses d'inversió en utillatge utilitzat per al funcionament operatiu dels serveis públics, definit com a conjunt d'estris o eines que es poden emprar amb la maquinària, inclosos els motlles i plantilles.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova maquinària, instal·lac. i utillatge 100,00% 394.085 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.