Proposta per al 2022

Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

216,26 €

Pressupost inicial

28,04 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,09 %

% sobre el total del press.

18,20 %

Mitjana despesa provincial

20,76 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 7,12% 2 M€
Serveis de caràcter general 77,50% 21,73 M€
Administració financera i tributària 15,38% 4,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,18% 15,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,26% 5,68 M€
Despeses financeres 0,44% 124.000,79 €
Transferències corrents 13,30% 3,73 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 2,38% 666.643,41 €
Inversions reals 8,66% 2,43 M€
Actius financers 0,78% 219.025,3 €