Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

33,27 €
Pressupost actual / hab.: 35,73 €

Pressupost inicial

4,31 M€
Pressupost actual: 4,63 M€

% execució

35,62 %
Despesa real són 1,65 M€

% sobre el total del press.

3,01 %

Mitjana despesa provincial

1,84 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 26,19% 1,13 M€
Gestió del sistema tributari 58,60% 2,53 M€
Gestió del patrimoni 6,44% 277.600,37 €
Gestió del deute i de la tresoreria 8,77% 378.516,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,19% 2,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,01% 1,77 M€
Despeses financeres 2,87% 124.000,79 €
Inversions reals 1,93% 83.052,56 €