Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

271,61 €

Pressupost inicial

33,76 M€

% execució

96,87 %
Despesa real són 32,7 M€

% sobre el total del press.

24,10 %

Mitjana despesa provincial

12,31 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 34,91% 11,78 M€
Habitatge i urbanisme 13,83% 4,67 M€
Benestar comunitari 41,61% 14,05 M€
Medi ambient 9,65% 3,26 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,69% 14,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 50,36% 17 M€
Transferències corrents 0,52% 176.377,37 €
Inversions reals 7,43% 2,51 M€