Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

327,70 €
Estimació inicial: 293,72 €

Despesa pressupostada

41,33 M€
Estimació inicial: 37,05 M€

% execució

79,37 %
Despesa real són 32,81 M€

% sobre el total del press.

30,66 %

Mitjana despesa provincial

9,91 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 32,82% 12,16 M€
Habitatge i urbanisme 29,43% 10,9 M€
Benestar comunitari 37,68% 13,96 M€
Medi ambient 11,64% 4,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,03% 14,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,16% 16,36 M€
Transferències corrents 0,16% 57.700 €
Inversions reals 15,65% 5,8 M€