Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

350,28 €
Pressupost actual / hab.: 435,70 €

Pressupost inicial

44,93 M€
Pressupost actual: 55,89 M€

% execució

68,94 %
Despesa real són 38,53 M€

% sobre el total del press.

37,85 %

Mitjana despesa provincial

14,99 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 33,31% 14,97 M€
Habitatge i urbanisme 20,68% 9,29 M€
Benestar comunitari 38,08% 17,11 M€
Medi ambient 7,93% 3,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,01% 17,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,21% 18,51 M€
Transferències corrents 1,12% 505.096 €
Inversions reals 16,32% 7,33 M€
Transferències de capital 1,34% 600.000 €
Actius financers 0,00% 0 €