Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

414,37 €
Estimació inicial: 350,28 €

Despesa pressupostada

53,15 M€
Estimació inicial: 44,93 M€

% execució

43,91 %
Despesa real són 23,34 M€

% sobre el total del press.

35,99 %

Mitjana despesa provincial

11,61 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 35,13% 15,78 M€
Habitatge i urbanisme 30,39% 13,65 M€
Benestar comunitari 41,73% 18,75 M€
Medi ambient 11,05% 4,97 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,01% 17,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,21% 18,51 M€
Transferències corrents 1,12% 505.096 €
Inversions reals 16,32% 7,33 M€
Transferències de capital 1,34% 600.000 €
Actius financers 0,00% 0 €