Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

459,89 €
Pressupost actual / hab.: 459,89 €

Pressupost inicial

59,31 M€
Pressupost actual: 59,31 M€

% execució

6,79 %
Despesa real són 4,03 M€

% sobre el total del press.

36,10 %

Mitjana despesa provincial

8,1 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 29,92% 17,75 M€
Habitatge i urbanisme 16,57% 9,83 M€
Benestar comunitari 38,01% 22,54 M€
Medi ambient 15,50% 9,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,55% 20,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,96% 27,26 M€
Transferències corrents 0,31% 184.134,64 €
Inversions reals 19,18% 11,38 M€