Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

180,73 €

Pressupost inicial

23,31 M€

% execució

104,59 %
Ingrés real són 24,38 M€

% sobre el total del press.

15,13 %

Mitjana ingrés provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 31,30% 7,29 M€
Taxes per activitats de competència local 7,49% 1,74 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 12,97% 3,02 M€
Preus públics 19,64% 4,58 M€
Vendes 4,63% 1,08 M€
Altres ingressos 23,97% 5,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.