Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

39,52 €

Pressupost inicial

4,91 M€

% execució

204,17 %
Despesa real són 10,03 M€

% sobre el total del press.

3,51 %

Mitjana despesa provincial

779.829,1 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 35,52% 1,74 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 0,66% 32.360,49 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 29,55% 1,45 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 34,27% 1,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.