Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

128,86 €

Pressupost inicial

16,64 M€

% execució

No disp.
L'any passat 75,39 %

% sobre el total del press.

10,71 %

Mitjana despesa provincial

728.999,13 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 29,54% 4,91 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 6,07% 1,01 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 30,36% 5,05 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 27,05% 4,5 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,36% 60.000 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 6,61% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.