Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

228,94 €
Estimació inicial: 168,56 €

Despesa pressupostada

29,37 M€
Estimació inicial: 21,62 M€

% execució

54,41 %
Despesa real són 15,98 M€

% sobre el total del press.

19,89 %

Mitjana despesa provincial

3,89 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 48,94% 10,58 M€
Coord. organització institucional entitats locals 45,02% 9,73 M€
Informació bàsica i estadística 2,70% 583.665,83 €
Participació ciutadana 15,40% 3,33 M€
Atenció als ciutadans 10,59% 2,29 M€
Imprevistos i funcions no classificades 13,17% 2,85 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,90% 8,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,28% 3,74 M€
Transferències corrents 16,20% 3,5 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,08% 666.643,41 €
Inversions reals 14,77% 3,19 M€
Actius financers 8,76% 1,89 M€