Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

344,20 €
Pressupost actual / hab.: 413,44 €

Pressupost inicial

43,71 M€
Pressupost actual: 52,5 M€

% execució

72,09 %
Despesa real són 37,85 M€

% sobre el total del press.

38,49 %

Mitjana despesa provincial

12,92 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 42,14% 18,42 M€
Habitatge i urbanisme 17,97% 7,85 M€
Benestar comunitari 30,70% 13,42 M€
Medi ambient 9,19% 4,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,86% 15,67 M€
Despeses de personal 35,86% 15,67 M€
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 16,42 M€
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 16,42 M€
Transferències corrents 0,24% 105.700 €
Transferències corrents 0,24% 105.700 €
Inversions reals 26,33% 11,51 M€
Inversions reals 26,33% 11,51 M€