Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

329,32 €
Pressupost actual / hab.: 491,83 €

Pressupost inicial

42,7 M€
Pressupost actual: 63,77 M€

% execució

69,52 %
Despesa real són 44,33 M€

% sobre el total del press.

43,85 %

Mitjana despesa provincial

14,79 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 32,41% 13,84 M€
Habitatge i urbanisme 19,18% 8,19 M€
Benestar comunitari 40,06% 17,11 M€
Medi ambient 8,35% 3,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,10% 17,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,36% 18,51 M€
Transferències corrents 1,18% 505.096 €
Inversions reals 13,36% 5,71 M€