Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

394,74 €
Pressupost actual / hab.: 491,82 €

Pressupost inicial

51,18 M€
Pressupost actual: 63,77 M€

% execució

35,45 %
Despesa real són 22,6 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

11,58 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 31,47% 16,11 M€
Habitatge i urbanisme 20,61% 10,55 M€
Benestar comunitari 36,93% 18,9 M€
Medi ambient 10,99% 5,63 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,88% 17,85 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,82% 20,89 M€
Transferències corrents 1,18% 602.743,58 €
Inversions reals 22,28% 11,4 M€
Transferències de capital 0,84% 430.000 €