Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

401,34 €
Pressupost actual / hab.: 574,13 €

Pressupost inicial

51,76 M€
Pressupost actual: 74,04 M€

% execució

71,42 %
Despesa real són 52,88 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

16,39 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 31,96% 16,54 M€
Habitatge i urbanisme 18,92% 9,79 M€
Benestar comunitari 41,69% 21,58 M€
Medi ambient 7,42% 3,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,21% 19,77 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,25% 24,46 M€
Transferències corrents 0,38% 195.870 €
Inversions reals 14,16% 7,33 M€