Inversions reals

Despesa pres. / hab.

254,84 €
Estimació inicial: 129,48 €

Despesa pressupostada

32,36 M€
Estimació inicial: 16,44 M€

% execució

42,04 %
Despesa real són 13,61 M€

% sobre el total del press.

23,72 %

Mitjana despesa provincial

652.637,27 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 27,12% 4,46 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 18,38% 3,02 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 106,07% 17,44 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 39,62% 6,51 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 5,64% 926.576 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.