Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

121,72 €
Pressupost actual / hab.: 320,22 €

Pressupost inicial

15,78 M€
Pressupost actual: 41,52 M€

% execució

29,86 %
Despesa real són 12,4 M€

% sobre el total del press.

28,55 %

Mitjana despesa provincial

877.523,81 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 18,95% 2,99 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 12,81% 2,02 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 45,16% 7,13 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 18,41% 2,9 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,42% 65.980 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 4,26% 672.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.