Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

146,85 €
Pressupost actual / hab.: 321,56 €

Pressupost inicial

18,96 M€
Pressupost actual: 41,52 M€

% execució

29,86 %
Despesa real són 12,4 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

913.815,46 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 28,24% 5,35 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 8,37% 1,59 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 25,42% 4,82 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 28,86% 5,47 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,85% 351.579,04 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 2,06% 390.000 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 5,20% 986.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.