Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

110,53 €
Pressupost actual / hab.: 370,80 €

Pressupost inicial

14,25 M€
Pressupost actual: 47,82 M€

% execució

12,92 %
Despesa real són 6,18 M€

% sobre el total del press.

29,11 %

Mitjana despesa provincial

666.863,17 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 38,73% 5,52 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 5,54% 790.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 7,93% 1,13 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 41,86% 5,97 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,31% 186.999,57 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 4,63% 660.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.