Actuacions de caràcter general

Despesa pres. / hab.

192,32 €
Estimació inicial: 179,14 €

Despesa pressupostada

24,42 M€
Estimació inicial: 22,75 M€

% execució

87,13 %
Despesa real són 21,28 M€

% sobre el total del press.

17,90 %

Mitjana despesa provincial

5,55 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 7,14% 1,62 M€
Serveis de caràcter general 82,25% 18,71 M€
Administració financera i tributària 17,97% 4,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,24% 10,75 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,47% 5,79 M€
Despeses financeres 0,20% 44.425,79 €
Transferències corrents 15,47% 3,52 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 2,64% 600.262,46 €
Inversions reals 6,72% 1,53 M€
Transferències de capital 1,30% 296.542 €
Actius financers 0,96% 219.025,3 €