Proposta per al 2019

Actuacions de caràcter general

Despesa pres. / hab.

192,34 €

Despesa pressupostada

24,3 M€

Despesa vs. exercici anterior

106,64 %

% sobre el total del press.

17,09 %

Mitjana despesa provincial

17,8 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 6,94% 1,7 M€
Serveis de caràcter general 75,88% 18,4 M€
Administració financera i tributària 17,19% 4,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,30% 11,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,55% 5,5 M€
Despeses financeres 0,18% 43.158,6 €
Transferències corrents 14,43% 3,5 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 2,60% 631.319,2 €
Inversions reals 11,04% 2,7 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €
Actius financers 0,90% 219.025,3 €