Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 18 desembre 2018.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

951,2 €
12,05 % menys vs 2018

Despesa total

120 M€
12,05 % menys vs 2018

Estalviament net

24,8 €
0,32 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

95,8 €
0,62 % més vs 2018

Capacitat d'autofinançament

64,4 €
0,63 % més vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Deute públic Deute públic 15.746.091 € 13,12%
0,00%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 12.269.712 € 10,23%
-33,39%
Habitatge i urbanisme 5.543.473 € 4,62%
-29,43%
Benestar comunitari 12.601.256 € 10,50%
-6,09%
Medi ambient 2.996.388 € 2,50%
-25,41%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,01%
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,06%
+ 6,02%
Serveis socials i promoció social 12.587.443 € 10,49%
-1,18%
Foment de l'ocupació 2.099.314 € 1,75%
-30,92%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.057.632 € 0,88%
-2,91%
Educació 18.474.663 € 15,40%
-3,88%
Cultura 6.966.852 € 5,81%
-12,87%
Esport 3.380.617 € 2,82%
-29,04%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.370.101 € 1,14%
-14,39%
Transport públic 3.055.266 € 2,55%
0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 726.478 € 0,61%
+ 14,32%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.676.898 € 1,40%
+ 3,26%
Serveis de caràcter general 15.214.384 € 12,68%
-10,70%
Administració financera i tributària 4.136.097 € 3,45%
+ 1,19%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 13,12 %
Serveis públics bàsics 33.410.830 € 265 € 27,85 %
Actuacions de protecció i promoció social 14.760.416 € 117 € 12,30 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 29.879.764 € 237 € 24,90 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.151.846 € 41 € 4,29 %
Actuacions de caràcter general 21.027.378 € 167 € 17,53 %
Total 119.976.325 € 951,23 €

Cerca una partida específica