Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 19 novembre 2018.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.125,4 €
4,05 % més vs 2018

Despesa total

141,9 M€
4,05 % més vs 2018

Estalviament net

24,6 €
1,00 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92,1 €
3,33 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,5 €
0,77 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Deute públic Deute públic 15.797.358 € 11.13 %
+ 0,33%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 9.19 %
-29,18%
Habitatge i urbanisme 11.736.029 € 8.27 %
+ 49,41%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9.99 %
+ 5,66%
Medi ambient 3.954.428 € 2.79 %
-1,56%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.0 %
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0.05 %
+ 6,02%
Serveis socials i promoció social 12.847.448 € 9.05 %
+ 0,86%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2.22 %
+ 3,74%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1.46 %
+ 90,30%
Educació 19.567.202 € 13.79 %
+ 1,81%
Cultura 9.593.975 € 6.76 %
+ 19,98%
Esport 4.492.244 € 3.16 %
-5,71%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.550.876 € 1.8 %
+ 59,39%
Transport públic 3.897.536 € 2.75 %
+ 27,57%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0.51 %
+ 13,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1.19 %
+ 3,61%
Serveis de caràcter general 18.407.466 € 12.97 %
+ 8,04%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2.94 %
+ 1,99%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.797.358 € 125 € 11,13 %
Serveis públics bàsics 42.913.103 € 340 € 30,23 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.074.098 € 127 € 11,32 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.726.344 € 283 € 25,17 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.167.625 € 57 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 24.258.910 € 192 € 17,09 %
Total 141.937.438 € 1.125,35 €

Cerca una partida específica