Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 04 desembre 2022.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2023

Despesa per habitant

1.203,65 €
0,87 % més vs anterior

Despesa total

155,41 M€
0,87 % més vs anterior

Estalviament net

2,93 M€
161,70 % més vs 2022

Nivell d'endeutament

60,85 €
1,85 % menys vs 2022

Capacitat d'autofinançament

63.49 %
1,37 % més vs 2022

Proposta per al 2023

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 15.133.367,63 € 9,74%
+ 8,82%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.542.228,21 € 10,64%
-11,78%
Habitatge i urbanisme 9.793.795,00 € 6,30%
-7,80%
Benestar comunitari 21.578.549,00 € 13,88%
+ 23,25%
Medi ambient 3.841.223,82 € 2,47%
-15,83%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.767,98 € 0,00%
+ 0,98%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 72.769,61 € 0,05%
+ 4,01%
Serveis socials i promoció social 17.599.659,08 € 11,32%
+ 14,17%
Foment de l'ocupació 3.302.252,47 € 2,12%
+ 11,53%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.706.795,38 € 1,10%
+ 13,33%
Educació 15.190.758,44 € 9,77%
-16,93%
Cultura 7.519.720,81 € 4,84%
-2,92%
Esport 6.836.116,97 € 4,40%
+ 25,96%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 532.948,00 € 0,34%
-41,82%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.566.230,57 € 1,01%
-31,49%
Transport públic 4.765.660,00 € 3,07%
+ 9,41%
Altres actuacions de caràcter econòmic 976.558,02 € 0,63%
-42,77%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.139.199,53 € 1,38%
+ 7,19%
Serveis de caràcter general 21.778.069,68 € 14,01%
+ 0,22%
Administració financera i tributària 4.533.322,18 € 2,92%
+ 5,09%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.133.367,63 € 117,20 € 9,74 %
Serveis públics bàsics 51.755.796,03 € 400,83 € 33,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.980.449,14 € 162,49 € 13,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.253.391,60 € 242,05 € 20,11 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.841.396,59 € 60,73 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 28.450.591,39 € 220,34 € 18,31 %
Total 155.414.992,38 € 1.203,65 €