Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 16 gener 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.147,4 €
6,09 % més vs 2018

Despesa total

144,7 M€
6,09 % més vs 2018

Estalviament net

24,1 €
3,09 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92 €
3,46 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,4 €
0,91 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Impostos directes Impost sobre la renda 1.946.641 € 1,35%
+ 1,73%
Impostos sobre el capital 45.270.286 € 31,28%
+ 0,88%
Impost sobre activitats econòmiques 3.832.500 € 2,65%
+ 2,90%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 2.618.966 € 1,81%
+ 7,27%
Sobre consums específics 651.475 € 0,45%
+ 4,61%
Altres impostos indirectes 3.000.000 € 2,07%
+ 50,00%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 5.427.626 € 3,75%
0,00%
Taxes per activitats de competència local 1.759.223 € 1,22%
-3,31%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 2.804.553 € 1,94%
+ 8,79%
Preus públics 5.570.611 € 3,85%
+ 1,55%
Vendes 758.000 € 0,52%
+ 1,82%
Altres ingressos 5.785.093 € 4,00%
+ 0,60%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 28.176.268 € 19,47%
+ 5,81%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 7.900 € 0,01%
0,00%
De comunitats autònomes 13.911.156 € 9,61%
+ 6,39%
D'entitats locals 1.961.595 € 1,36%
+ 5,47%
D'empreses privades 36.200 € 0,03%
0,00%
De l'exterior 81.618 € 0,06%
-54,48%
Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits 1.000 € 0,00%
0,00%
Dividends i participació en beneficis 579.000 € 0,40%
-16,57%
Rendes de béns immobles 20.370 € 0,01%
-13,18%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.043.486 € 0,72%
+ 2,94%
Transferències de capital De comunitats autònomes 48.582 € 0,03%
+ 125,10%
D'entitats locals 3.982.039 € 2,75%
+ 39,13%
D'empreses privades 100.000 € 0,07%
0,00%
De l'exterior 626.266 € 0,43%
+ 240,48%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025 € 0,15%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 14.495.012 € 10,02%
+ 19,60%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 123 € 10,71 %
Serveis públics bàsics 40.168.020 € 318 € 27,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 133 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 294 € 25,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,16 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 219 € 19,11 %
Total 144.714.491 € 1.147,37 €

Cerca una partida específica