Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 27 febrer 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2021

Ingressos per habitant

1.188,69 €
3,25 % més vs anterior

Ingrés total

152,47 M€
3,25 % més vs anterior

Estalviament net

1,5 M€
14,65 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

74,02 €
3,58 % menys vs 2020

Capacitat d'autofinançament

63.24 %
1,62 % menys vs 2020

Proposta per al 2021

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Impostos directes Impost sobre la renda 2.264.386,61 € 1,49%
+ 16,32%
Impostos sobre el capital 49.950.124,77 € 32,76%
+ 2,47%
Impost sobre activitats econòmiques 3.979.375,99 € 2,61%
-2,45%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 2.969.347,61 € 1,95%
+ 13,38%
Sobre consums específics 675.051,78 € 0,44%
+ 3,62%
Altres impostos indirectes 2.218.823,94 € 1,46%
-14,01%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.294.352,73 € 4,78%
+ 27,57%
Taxes per activitats de competència local 1.686.439,47 € 1,11%
-3,72%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 2.918.258,97 € 1,91%
-3,53%
Preus públics 4.670.022,22 € 3,06%
-16,56%
Vendes 970.700,56 € 0,64%
+ 28,06%
Altres ingressos 5.354.987,82 € 3,51%
-7,43%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 28.492.927,71 € 18,69%
+ 4,32%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 22.900,00 € 0,02%
+ 189,87%
De comunitats autònomes 16.241.149,02 € 10,65%
+ 11,45%
D'entitats locals 1.681.332,00 € 1,10%
-2,54%
D'empreses privades 11.200,00 € 0,01%
-69,06%
De l'exterior 766.382,53 € 0,50%
+ 71,42%
Ingressos patrimonials Interessos de bestretes i préstecs concedits 33.645,05 € 0,02%
-14,30%
Interessos de dipòsits 1.000,00 € 0,00%
0,00%
Dividends i participació en beneficis 1.000.000,00 € 0,66%
+ 85,19%
Rendes de béns immobles 78.641,80 € 0,05%
+ 286,06%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.048.316,29 € 0,69%
-32,65%
Transferències de capital D'entitats locals 2.258.218,27 € 1,48%
+ 104,81%
D'empreses privades 100.000,00 € 0,07%
0,00%
De l'exterior 2.060.814,74 € 1,35%
-10,09%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 13.500.000,00 € 8,85%
0,00%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 12.984.445,40 € 101,23 € 8,52 %
Serveis públics bàsics 51.182.230,95 € 399,04 € 33,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.202.753,78 € 134,12 € 11,28 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 36.082.537,53 € 281,31 € 23,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.729.209,73 € 60,26 € 5,07 %
Actuacions de caràcter general 27.286.247,79 € 212,73 € 17,90 %
Total 152.467.425,18 € 1.188,69 €

Cerca una partida específica