Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 02 desembre 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Ingressos per habitant

1.188,27 €
4,34 % més vs anterior

Ingrés total

154,07 M€
4,34 % més vs anterior

Estalviament net

1,12 M€
36,24 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

70,14 €
6,74 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

62.63 %
2,57 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Impostos directes Impost sobre la renda 2.474.585,25 € 1,61%
+ 27,12%
Impostos sobre el capital 49.803.729,08 € 32,32%
+ 2,17%
Impost sobre activitats econòmiques 3.979.375,99 € 2,58%
-2,45%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 3.791.177,19 € 2,46%
+ 44,76%
Sobre consums específics 729.813,31 € 0,47%
+ 12,02%
Altres impostos indirectes 2.893.063,21 € 1,88%
+ 12,11%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.294.352,73 € 4,73%
+ 27,57%
Taxes per activitats de competència local 1.744.746,91 € 1,13%
-0,39%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 3.023.650,18 € 1,96%
-0,05%
Preus públics 4.577.657,17 € 2,97%
-18,21%
Vendes 1.078.850,00 € 0,70%
+ 42,33%
Altres ingressos 5.586.377,00 € 3,63%
-3,43%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 30.706.137,97 € 19,93%
+ 12,42%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 54.500,00 € 0,04%
+ 589,87%
De comunitats autònomes 15.839.768,77 € 10,28%
+ 8,70%
D'entitats locals 2.638.927,86 € 1,71%
+ 52,97%
D'empreses privades 31.200,00 € 0,02%
-13,81%
De l'exterior 445.021,99 € 0,29%
-0,46%
Ingressos patrimonials Interessos de bestretes i préstecs concedits 33.645,05 € 0,02%
-14,30%
Interessos de dipòsits 1.000,00 € 0,00%
0,00%
Dividends i participació en beneficis 1.000.000,00 € 0,65%
+ 85,19%
Rendes de béns immobles 111.571,50 € 0,07%
+ 447,72%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.036.495,71 € 0,67%
-33,41%
Transferències de capital De l'Administració de l'Estat 1.478.036,69 € 0,96%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 13.500.000,00 € 8,76%
0,00%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.906.615,37 € 107,25 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 51.445.224,74 € 396,77 € 33,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.451.900,00 € 142,31 € 11,98 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 32.964.367,87 € 254,24 € 21,40 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.264.305,28 € 71,45 € 6,01 %
Actuacions de caràcter general 28.040.295,60 € 216,26 € 18,20 %
Total 154.072.708,86 € 1.188,27 €