Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Mataró.

Última actualització: 20 febrer 2018.

Personaliza

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2018

Despesa per habitant

1.088,8 €
1,37 % més vs 2017

Despesa total

136,7 M€
1,37 % més vs 2017

Estalviament net

24,9 €
0,40 % menys vs 2017

Nivell d'endeutament

101,5 €
2,22 % menys vs 2017

Capacitat d'autofinançament

64 €
0,08 % més vs 2017

Proposta per al 2018

Quantitat % s/ Total vs. 2017
Impostos directes Impost sobre la renda 1.913.488 € 1.4 %
+ 4,19%
Impostos sobre el capital 44.877.256 € 32.84 %
+ 0,22%
Impost sobre activitats econòmiques 3.724.500 € 2.73 %
+ 2,76%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 2.441.520 € 1.79 %
+ 13,12%
Sobre consums específics 622.750 € 0.46 %
-2,28%
Altres impostos indirectes 2.000.000 € 1.46 %
+ 100,00%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 5.427.626 € 3.97 %
0,00%
Taxes per activitats de competència local 1.819.361 € 1.33 %
-3,37%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 2.577.956 € 1.89 %
+ 9,46%
Preus públics 5.485.689 € 4.01 %
+ 0,63%
Vendes 744.458 € 0.54 %
+ 6,61%
Altres ingressos 5.750.351 € 4.21 %
-0,22%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 26.629.877 € 19.49 %
+ 1,85%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 7.900 € 0.01 %
0,00%
De comunitats autònomes 13.075.578 € 9.57 %
+ 5,74%
D'entitats locals 1.859.817 € 1.36 %
-0,07%
D'empreses privades 36.200 € 0.03 %
0,00%
De l'exterior 179.307 € 0.13 %
0,00%
Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits 1.000 € 0.0 %
0,00%
Dividends i participació en beneficis 694.000 € 0.51 %
-33,21%
Rendes de béns immobles 23.461 € 0.02 %
+ 136,99%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.013.689 € 0.74 %
+ 4,23%
Transferències de capital De comunitats autònomes 21.582 € 0.02 %
-97,85%
D'entitats locals 3.112.000 € 2.28 %
-3,35%
D'empreses privades 100.000 € 0.07 %
0,00%
De l'exterior 183.936 € 0.13 %
+ 9,63%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025 € 0.16 %
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 12.119.970 € 8.87 %
+ 2,11%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 402 € 36,96 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440 € 174 € 15,96 %
Transferències corrents 41.788.679 € 333 € 30,58 %
Ingressos patrimonials 1.732.150 € 14 € 1,27 %
Transferències de capital 3.417.518 € 27 € 2,50 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970 € 97 € 8,87 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica