Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 04 desembre 2022.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2023

Ingressos per habitant

1.203,65 €
0,87 % més vs anterior

Ingrés total

155,41 M€
0,87 % més vs anterior

Estalviament net

2,93 M€
161,70 % més vs 2022

Nivell d'endeutament

60,85 €
1,85 % menys vs 2022

Capacitat d'autofinançament

63.49 %
1,37 % més vs 2022

Proposta per al 2023

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Impostos directes Impost sobre la renda 2.668.304,98 € 1,72%
+ 7,83%
Impostos sobre el capital 49.959.734,02 € 32,15%
+ 0,31%
Impost sobre activitats econòmiques 3.979.375,99 € 2,56%
0,00%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 3.301.672,19 € 2,12%
-12,91%
Sobre consums específics 812.097,59 € 0,52%
+ 11,27%
Altres impostos indirectes 2.893.063,21 € 1,86%
0,00%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.294.352,73 € 4,69%
0,00%
Taxes per activitats de competència local 1.794.746,91 € 1,15%
+ 2,87%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 3.023.650,18 € 1,95%
0,00%
Preus públics 4.269.199,63 € 2,75%
-6,74%
Contribucions especials 2.932.561,43 € 1,89%
Vendes 1.190.505,73 € 0,77%
+ 10,35%
Altres ingressos 5.713.477,00 € 3,68%
+ 2,28%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 34.224.701,79 € 22,02%
+ 11,46%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 54.500,00 € 0,04%
0,00%
De comunitats autònomes 12.584.840,91 € 8,10%
-20,55%
D'entitats locals 2.341.873,11 € 1,51%
-11,26%
D'empreses privades 31.200,00 € 0,02%
0,00%
De l'exterior 270.333,63 € 0,17%
-39,25%
Ingressos patrimonials Interessos de bestretes i préstecs concedits 102.134,16 € 0,07%
+ 203,56%
Interessos de dipòsits 1.000,00 € 0,00%
0,00%
Dividends i participació en beneficis 500.000,00 € 0,32%
-50,00%
Rendes de béns immobles 506.603,31 € 0,33%
+ 354,06%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.040.601,71 € 0,67%
+ 0,40%
Transferències de capital De comunitats autònomes 30.000,00 € 0,02%
D'entitats locals 388.866,28 € 0,25%
De l'exterior 1.786.570,59 € 1,15%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 11.500.000,00 € 7,40%
-14,81%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.133.367,63 € 117,20 € 9,74 %
Serveis públics bàsics 51.755.796,03 € 400,83 € 33,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.980.449,14 € 162,49 € 13,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.253.391,60 € 242,05 € 20,11 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.841.396,59 € 60,73 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 28.450.591,39 € 220,34 € 18,31 %
Total 155.414.992,38 € 1.203,65 €