Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 24 febrer 2020.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2020

Ingressos per habitant

1.162,83 €
17,85 % més vs anterior

Ingrés total

147,67 M€
17,85 % més vs anterior

Estalviament net

1,76 M€
22,21 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

vs 2020

Capacitat d'autofinançament

64.28 %
1,23 % més vs 2020

Proposta per al 2020

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Impostos directes Impost sobre la renda 1.946.641 € 1,32%
0,00%
Impostos sobre el capital 48.747.135 € 33,01%
+ 7,68%
Impost sobre activitats econòmiques 4.079.376 € 2,76%
+ 6,44%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 2.618.966 € 1,77%
0,00%
Sobre consums específics 651.475 € 0,44%
0,00%
Altres impostos indirectes 2.580.474 € 1,75%
-13,98%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 5.717.814 € 3,87%
+ 5,35%
Taxes per activitats de competència local 1.751.603 € 1,19%
-0,43%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 3.025.098 € 2,05%
+ 7,86%
Preus públics 5.597.024 € 3,79%
+ 0,47%
Vendes 758.000 € 0,51%
0,00%
Altres ingressos 5.785.013 € 3,92%
0,00%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 27.313.720 € 18,50%
-3,06%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 7.900 € 0,01%
0,00%
De comunitats autònomes 14.572.134 € 9,87%
+ 4,96%
D'entitats locals 1.725.088 € 1,17%
-5,40%
D'empreses privades 36.200 € 0,02%
0,00%
De l'exterior 447.084 € 0,30%
+ 447,78%
Ingressos patrimonials Interessos de bestretes i préstecs concedits 39.261 € 0,03%
Interessos de dipòsits 1.000 € 0,00%
0,00%
Dividends i participació en beneficis 540.000 € 0,37%
-6,74%
Rendes de béns immobles 20.370 € 0,01%
0,00%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.556.454 € 1,05%
+ 49,16%
Transferències de capital De comunitats autònomes 364.310 € 0,25%
D'entitats locals 1.102.611 € 0,75%
D'empreses privades 100.000 € 0,07%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 569.785 € 0,39%
De l'exterior 2.292.048 € 1,55%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025 € 0,15%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 13.500.000 € 9,14%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.832 € 105 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 44.928.362 € 354 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.901 € 131 € 11,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607 € 280 € 24,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.585 € 73 € 6,24 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323 € 221 € 18,97 %
Total 147.665.610 € 1.162,83 €

Cerca una partida específica