Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 19 novembre 2018.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.125,4 €
4,05 % més vs 2018

Despesa total

141,9 M€
4,05 % més vs 2018

Estalviament net

24,6 €
1,00 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92,1 €
3,33 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,5 €
0,77 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Impostos directes Impost sobre la renda 1.946.641 € 1.37 %
+ 1,73%
Impostos sobre el capital 45.270.286 € 31.89 %
+ 0,88%
Impost sobre activitats econòmiques 3.832.500 € 2.7 %
+ 2,90%
Impostos indirectes Impostos sobre el valor afegit 2.618.966 € 1.85 %
+ 7,27%
Sobre consums específics 651.475 € 0.46 %
+ 4,61%
Altres impostos indirectes 3.000.000 € 2.11 %
+ 50,00%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 5.427.626 € 3.82 %
0,00%
Taxes per activitats de competència local 1.759.223 € 1.24 %
-3,31%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 2.804.553 € 1.98 %
+ 8,79%
Preus públics 5.570.611 € 3.92 %
+ 1,55%
Vendes 758.000 € 0.53 %
+ 1,82%
Altres ingressos 5.785.093 € 4.08 %
+ 0,60%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 28.096.268 € 19.79 %
+ 5,51%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 7.900 € 0.01 %
0,00%
De comunitats autònomes 13.811.156 € 9.73 %
+ 5,63%
D'entitats locals 1.961.595 € 1.38 %
+ 5,47%
D'empreses privades 36.200 € 0.03 %
0,00%
De l'exterior 81.618 € 0.06 %
-54,48%
Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits 1.000 € 0.0 %
0,00%
Dividends i participació en beneficis 579.000 € 0.41 %
-16,57%
Rendes de béns immobles 20.370 € 0.01 %
-13,18%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.043.486 € 0.74 %
+ 2,94%
Transferències de capital De comunitats autònomes 48.582 € 0.03 %
+ 125,10%
D'entitats locals 3.732.039 € 2.63 %
+ 30,40%
D'empreses privades 100.000 € 0.07 %
0,00%
De l'exterior 626.266 € 0.44 %
+ 240,48%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 219.025 € 0.15 %
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 12.147.959 € 8.56 %
+ 0,23%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.797.358 € 125 € 11,13 %
Serveis públics bàsics 42.913.103 € 340 € 30,23 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.074.098 € 127 € 11,32 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.726.344 € 283 € 25,17 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.167.625 € 57 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 24.258.910 € 192 € 17,09 %
Total 141.937.438 € 1.125,35 €

Cerca una partida específica