Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

373,04 €
Estimació inicial: 316,59 €

Despesa pressupostada

47,85 M€
Estimació inicial: 40,61 M€

% execució

80,43 %
Despesa real són 38,48 M€

% sobre el total del press.

32,87 %

Mitjana despesa provincial

10,5 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 32,20% 13,07 M€
Habitatge i urbanisme 32,88% 13,35 M€
Benestar comunitari 38,48% 15,62 M€
Medi ambient 14,28% 5,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,99% 16,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,53% 16,46 M€
Transferències corrents 0,24% 99.200 €
Inversions reals 17,55% 7,13 M€
Transferències de capital 1,48% 600.000 €
Actius financers 0,21% 86.000 €