Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

337,93 €

Despesa pressupostada

42,91 M€

% execució

88,20 %
Despesa real són 37,85 M€

% sobre el total del press.

30,23 %

Mitjana despesa provincial

10,51 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 30,40% 13,04 M€
Habitatge i urbanisme 27,35% 11,74 M€
Benestar comunitari 33,04% 14,18 M€
Medi ambient 9,21% 3,95 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,84% 16,24 M€
Despeses de personal 37,84% 16,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,35% 16,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,35% 16,46 M€
Transferències corrents 0,23% 99.200 €
Transferències corrents 0,23% 99.200 €
Inversions reals 16,61% 7,13 M€
Inversions reals 22,44% 9,63 M€
Transferències de capital 1,40% 600.000 €
Transferències de capital 0,93% 400.000 €
Actius financers 0,20% 86.000 €
Actius financers 0,20% 86.000 €