Proposta per al 2022

Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

396,77 €

Pressupost inicial

51,45 M€

Despesa vs. exercici anterior

120,48 %

% sobre el total del press.

33,39 %

Mitjana despesa provincial

33,68 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 36,45% 18,75 M€
Habitatge i urbanisme 20,65% 10,62 M€
Benestar comunitari 34,03% 17,51 M€
Medi ambient 8,87% 4,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,75% 18,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,36% 23,34 M€
Transferències corrents 0,94% 483.643,58 €
Inversions reals 15,69% 8,07 M€
Transferències de capital 1,26% 650.000 €