Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Mataró.

Última actualització: 20 febrer 2018.

Personaliza

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2018

Despesa per habitant

1.088,8 €
1,37 % més vs 2017

Despesa total

136,7 M€
1,37 % més vs 2017

Estalviament net

24,9 €
0,40 % menys vs 2017

Nivell d'endeutament

101,5 €
2,22 % menys vs 2017

Capacitat d'autofinançament

64 €
0,08 % més vs 2017

Proposta per al 2018

Quantitat % s/ Total vs. 2017
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 695.169 € 0.51 %
-16,48%
Personal eventual 170.536 € 0.12 %
-12,83%
Personal funcionari 20.415.409 € 14.94 %
+ 8,64%
Personal laboral 17.796.359 € 13.02 %
+ 0,53%
Un altre personal 815.678 € 0.6 %
-20,80%
Incentius al rendiment 646.909 € 0.47 %
+ 1,93%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 12.246.318 € 8.96 %
+ 5,53%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.284.361 € 0.94 %
+ 2,92%
Reparacions, manteniment i conservació 4.782.292 € 3.5 %
+ 3,88%
Material, subministraments i d'altres 33.381.410 € 24.43 %
+ 1,46%
Indemnitzacions per raó del servei 48.056 € 0.04 %
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.899.042 € 1.39 %
-20,32%
Interessos de demora i altres despeses financeres 37.001 € 0.03 %
+ 1,96%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 3.020.710 € 2.21 %
+ 11,93%
A comunitats autònomes 1.698 € 0.0 %
0,00%
A entitats locals 696.768 € 0.51 %
-31,49%
A empreses privades 3.214.866 € 2.35 %
-4,50%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.207.296 € 2.35 %
+ 5,59%
A l'exterior 303.003 € 0.22 %
+ 0,93%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 600.262 € 0.44 %
+ 1,90%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 660.000 € 0.48 %
-28,26%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 1.870.000 € 1.37 %
-10,40%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 11.057.173 € 8.09 %
+ 17,12%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2.776.104 € 2.03 %
-19,01%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 328.790 € 0.24 %
-25,43%
Transferències de capital A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 296.542 € 0.22 %
-69,99%
A entitats locals 37.045 € 0.03 %
0,00%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 300.000 € 0.22 %
-34,78%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 219.025 € 0.16 %
-10,24%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 13.854.474 € 10.14 %
+ 0,79%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 52.786.377 € 421 € 38,63 %
Despeses corrents en béns i serveis 39.496.119 € 315 € 28,90 %
Despeses financeres 1.936.043 € 15 € 1,42 %
Transferències corrents 10.444.342 € 83 € 7,64 %
Fons de contingència i altres imprevistos 600.262 € 5 € 0,44 %
Inversions reals 16.692.067 € 133 € 12,21 %
Transferències de capital 633.587 € 5 € 0,46 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 13.854.474 € 110 € 10,14 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica