Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 04 desembre 2022.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2023

Despesa per habitant

1.203,65 €
0,87 % més vs anterior

Despesa total

155,41 M€
0,87 % més vs anterior

Estalviament net

2,93 M€
161,70 % més vs 2022

Nivell d'endeutament

60,85 €
1,85 % menys vs 2022

Capacitat d'autofinançament

63.49 %
1,37 % més vs 2022

Proposta per al 2023

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 994.128,75 € 0,64%
+ 3,95%
Personal eventual 162.718,04 € 0,10%
+ 4,01%
Personal funcionari 27.509.215,01 € 17,70%
+ 11,31%
Personal laboral 15.344.357,01 € 9,87%
-14,08%
Un altre personal 1.156.264,34 € 0,74%
-50,91%
Incentius al rendiment 867.093,38 € 0,56%
+ 2,92%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 13.840.762,10 € 8,91%
-0,66%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.255.946,36 € 0,81%
-1,67%
Reparacions, manteniment i conservació 5.766.433,33 € 3,71%
+ 6,14%
Material, subministraments i d'altres 44.196.276,00 € 28,44%
+ 4,34%
Indemnitzacions per raó del servei 48.055,81 € 0,03%
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 2.115.659,07 € 1,36%
+ 89,47%
Interessos de demora i altres despeses financeres 134.000,79 € 0,09%
0,00%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 2.781.208,16 € 1,79%
-36,85%
A comunitats autònomes 1.698,35 € 0,00%
0,00%
A entitats locals 1.169.073,51 € 0,75%
+ 39,82%
A empreses privades 4.795.510,00 € 3,09%
+ 9,67%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.211.013,76 € 2,07%
-4,33%
A l'exterior 134.203,02 € 0,09%
-12,97%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 66.643,43 € 0,04%
-90,00%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 4.914.726,24 € 3,16%
-37,36%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 1.010.000,00 € 0,65%
+ 676,92%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 5.051.906,02 € 3,25%
+ 33,01%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 4.501.366,04 € 2,90%
+ 42,50%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 60.000,00 € 0,04%
-47,97%
Despeses en inversions de béns patrimonials 1.100.000,00 € 0,71%
+ 4,76%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 13.007.708,56 € 8,37%
+ 1,78%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.133.367,63 € 117,20 € 9,74 %
Serveis públics bàsics 51.755.796,03 € 400,83 € 33,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.980.449,14 € 162,49 € 13,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.253.391,60 € 242,05 € 20,11 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.841.396,59 € 60,73 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 28.450.591,39 € 220,34 € 18,31 %
Total 155.414.992,38 € 1.203,65 €