Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 02 desembre 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Despesa per habitant

1.188,27 €
5,94 % més vs anterior

Despesa total

154,07 M€
5,94 % més vs anterior

Estalviament net

1,12 M€
36,24 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

70,14 €
6,74 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

62.63 %
2,57 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 956.395,23 € 0,62%
+ 1,53%
Personal eventual 156.445,52 € 0,10%
+ 2,34%
Personal funcionari 24.714.635,48 € 16,04%
+ 10,51%
Personal laboral 17.859.000,20 € 11,59%
-6,60%
Un altre personal 2.355.479,19 € 1,53%
+ 135,53%
Incentius al rendiment 842.530,33 € 0,55%
+ 1,53%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 13.932.765,07 € 9,04%
-0,68%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.277.318,23 € 0,83%
-5,90%
Reparacions, manteniment i conservació 5.432.858,49 € 3,53%
+ 31,40%
Material, subministraments i d'altres 42.357.536,62 € 27,49%
+ 14,85%
Indemnitzacions per raó del servei 48.055,81 € 0,03%
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.116.625,33 € 0,72%
-33,49%
Interessos de demora i altres despeses financeres 134.000,79 € 0,09%
+ 243,58%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 4.403.825,10 € 2,86%
-3,69%
A comunitats autònomes 1.698,35 € 0,00%
0,00%
A entitats locals 836.141,14 € 0,54%
+ 10,85%
A empreses privades 4.372.510,00 € 2,84%
+ 11,57%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.356.408,99 € 2,18%
+ 1,59%
A l'exterior 154.203,02 € 0,10%
-48,63%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 666.643,41 € 0,43%
0,00%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 7.846.325,18 € 5,09%
+ 162,41%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 130.000,00 € 0,08%
-93,57%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 3.798.132,26 € 2,47%
-46,71%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3.158.831,98 € 2,05%
+ 8,74%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 115.327,80 € 0,07%
+ 74,79%
Despeses en inversions de béns patrimonials 400.000,00 € 0,26%
Transferències de capital A famílies i institucions sense ànim de lucre 650.000,00 € 0,42%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 12.779.990,04 € 8,29%
+ 9,55%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.906.615,37 € 107,25 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 51.445.224,74 € 396,77 € 33,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.451.900,00 € 142,31 € 11,98 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 32.964.367,87 € 254,24 € 21,40 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.264.305,28 € 71,45 € 6,01 %
Actuacions de caràcter general 28.040.295,60 € 216,26 € 18,20 %
Total 154.072.708,86 € 1.188,27 €