Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 16 gener 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.147,4 €
6,09 % més vs 2018

Despesa total

144,7 M€
6,09 % més vs 2018

Estalviament net

24,1 €
3,09 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92 €
3,46 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,4 €
0,91 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 722.747 € 0,50%
+ 3,97%
Personal eventual 175.226 € 0,12%
+ 2,75%
Personal funcionari 21.564.850 € 14,87%
+ 5,63%
Personal laboral 18.543.690 € 12,79%
+ 4,20%
Un altre personal 913.361 € 0,63%
+ 11,98%
Incentius al rendiment 809.633 € 0,56%
+ 25,15%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 12.518.727 € 8,63%
+ 2,22%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.360.471 € 0,94%
+ 5,93%
Reparacions, manteniment i conservació 4.857.439 € 3,35%
+ 1,57%
Material, subministraments i d'altres 33.903.475 € 23,38%
+ 1,56%
Indemnitzacions per raó del servei 48.056 € 0,03%
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.841.265 € 1,27%
-3,04%
Interessos de demora i altres despeses financeres 39.001 € 0,03%
+ 5,41%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 3.004.210 € 2,07%
-0,55%
A comunitats autònomes 1.698 € 0,00%
0,00%
A entitats locals 674.977 € 0,47%
-3,13%
A empreses privades 3.979.136 € 2,74%
+ 23,77%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.434.420 € 2,37%
+ 7,08%
A l'exterior 300.203 € 0,21%
-0,92%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 631.319 € 0,44%
+ 5,17%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 3.411.421 € 2,35%
+ 300,40%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 1.705.951 € 1,18%
-8,77%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 11.777.789 € 8,12%
+ 23,21%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3.895.248 € 2,69%
+ 1,65%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 99.902 € 0,07%
-69,62%
Despeses en inversions de béns patrimonials 100.000 € 0,07%
Transferències de capital A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 296.542 € 0,20%
0,00%
A entitats locals 35.000 € 0,02%
-5,52%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 400.000 € 0,28%
+ 33,33%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 305.025 € 0,21%
+ 39,26%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 13.660.251 € 9,42%
-1,40%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 123 € 10,71 %
Serveis públics bàsics 40.168.020 € 318 € 27,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 133 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 294 € 25,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,16 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 219 € 19,11 %
Total 144.714.491 € 1.147,37 €

Cerca una partida específica