Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 27 febrer 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2021

Despesa per habitant

1.188,69 €
3,25 % més vs anterior

Despesa total

152,47 M€
3,25 % més vs anterior

Estalviament net

1,5 M€
14,65 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

74,02 €
3,58 % menys vs 2020

Capacitat d'autofinançament

63.24 %
1,62 % menys vs 2020

Proposta per al 2021

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 945.308,56 € 0,62%
+ 0,36%
Personal eventual 154.758,24 € 0,10%
+ 1,24%
Personal funcionari 23.401.745,41 € 15,35%
+ 4,64%
Personal laboral 19.172.055,40 € 12,57%
+ 0,27%
Un altre personal 920.696,84 € 0,60%
-7,94%
Incentius al rendiment 831.976,08 € 0,55%
+ 0,25%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 13.818.709,27 € 9,06%
-1,50%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.280.634,32 € 0,84%
-5,66%
Reparacions, manteniment i conservació 5.268.569,50 € 3,46%
+ 27,42%
Material, subministraments i d'altres 39.313.227,93 € 25,78%
+ 6,60%
Indemnitzacions per raó del servei 48.055,81 € 0,03%
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.650.638,55 € 1,08%
-1,68%
Interessos de demora i altres despeses financeres 39.000,79 € 0,03%
0,00%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 3.260.194,79 € 2,14%
-28,70%
A comunitats autònomes 1.698,35 € 0,00%
0,00%
A entitats locals 800.330,53 € 0,52%
+ 6,10%
A empreses privades 4.372.510,00 € 2,87%
+ 11,57%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.790.445,45 € 2,49%
+ 14,73%
A l'exterior 154.203,02 € 0,10%
-48,63%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 2.266.643,41 € 1,49%
+ 240,01%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 5.354.347,85 € 3,51%
+ 34,41%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 1.587.364,08 € 1,04%
-21,51%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 4.819.190,79 € 3,16%
-37,91%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 5.472.332,98 € 3,59%
+ 88,38%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 351.579,04 € 0,23%
+ 432,86%
Inversions gestionades per a altres ens públics 390.000,00 € 0,26%
-41,96%
Despeses en inversions de béns patrimonials 986.000,00 € 0,65%
Transferències de capital A entitats locals 28.218,27 € 0,02%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 430.000,00 € 0,28%
-28,33%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 219.025,30 € 0,14%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 11.337.964,62 € 7,44%
-2,81%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 12.984.445,40 € 101,23 € 8,52 %
Serveis públics bàsics 51.182.230,95 € 399,04 € 33,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.202.753,78 € 134,12 € 11,28 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 36.082.537,53 € 281,31 € 23,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.729.209,73 € 60,26 € 5,07 %
Actuacions de caràcter general 27.286.247,79 € 212,73 € 17,90 %
Total 152.467.425,18 € 1.188,69 €

Cerca una partida específica