Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 19 novembre 2018.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.125,4 €
4,05 % més vs 2018

Despesa total

141,9 M€
4,05 % més vs 2018

Estalviament net

24,6 €
1,00 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92,1 €
3,33 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,5 €
0,77 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 722.747 € 0.51 %
+ 3,97%
Personal eventual 175.226 € 0.12 %
+ 2,75%
Personal funcionari 21.564.850 € 15.19 %
+ 5,63%
Personal laboral 18.543.690 € 13.06 %
+ 4,20%
Un altre personal 913.361 € 0.64 %
+ 11,98%
Incentius al rendiment 809.633 € 0.57 %
+ 25,15%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 12.518.727 € 8.82 %
+ 2,22%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.343.971 € 0.95 %
+ 4,64%
Reparacions, manteniment i conservació 4.860.439 € 3.42 %
+ 1,63%
Material, subministraments i d'altres 33.466.975 € 23.58 %
+ 0,26%
Indemnitzacions per raó del servei 48.056 € 0.03 %
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.841.265 € 1.3 %
-3,04%
Interessos de demora i altres despeses financeres 39.001 € 0.03 %
+ 5,41%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 3.004.210 € 2.12 %
-0,55%
A comunitats autònomes 1.698 € 0.0 %
0,00%
A entitats locals 674.977 € 0.48 %
-3,13%
A empreses privades 3.979.136 € 2.8 %
+ 23,77%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.404.420 € 2.4 %
+ 6,15%
A l'exterior 300.203 € 0.21 %
-0,92%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 631.319 € 0.44 %
+ 5,17%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 2.051.368 € 1.45 %
+ 140,77%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 1.705.951 € 1.2 %
-8,77%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 11.737.789 € 8.27 %
+ 22,79%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2.698.248 € 1.9 %
-29,59%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 99.902 € 0.07 %
-69,62%
Despeses en inversions de béns patrimonials 100.000 € 0.07 %
Transferències de capital A entitats locals 35.000 € 0.02 %
-5,52%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 400.000 € 0.28 %
+ 33,33%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 305.025 € 0.21 %
+ 39,26%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 13.960.251 € 9.84 %
+ 0,76%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.797.358 € 125 € 11,13 %
Serveis públics bàsics 42.913.103 € 340 € 30,23 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.074.098 € 127 € 11,32 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.726.344 € 283 € 25,17 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.167.625 € 57 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 24.258.910 € 192 € 17,09 %
Total 141.937.438 € 1.125,35 €

Cerca una partida específica