Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 24 febrer 2020.

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2020

Despesa per habitant

1.162,83 €
18,67 % més vs anterior

Despesa total

147,67 M€
18,67 % més vs anterior

Estalviament net

1,76 M€
22,21 % menys vs 2020

Nivell d'endeutament

vs 2020

Capacitat d'autofinançament

64.28 %
1,23 % més vs 2020

Proposta per al 2020

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Despeses de personal Òrgans de govern i personal directiu 941.953 € 0,64%
0,00%
Personal eventual 152.867 € 0,10%
0,00%
Personal funcionari 22.364.301 € 15,15%
+ 5,04%
Personal laboral 19.120.756 € 12,95%
+ 5,36%
Un altre personal 1.000.063 € 0,68%
+ 41,36%
Incentius al rendiment 829.874 € 0,56%
+ 31,75%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 14.028.747 € 9,50%
+ 4,88%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 1.357.411 € 0,92%
-0,08%
Reparacions, manteniment i conservació 4.134.734 € 2,80%
-14,88%
Material, subministraments i d'altres 36.879.159 € 24,97%
+ 9,16%
Indemnitzacions per raó del servei 48.056 € 0,03%
0,00%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 1.678.854 € 1,14%
-8,82%
Interessos de demora i altres despeses financeres 39.001 € 0,03%
0,00%
Transferències corrents A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 4.572.612 € 3,10%
+ 52,21%
A comunitats autònomes 1.698 € 0,00%
0,00%
A entitats locals 754.304 € 0,51%
+ 11,75%
A empreses privades 3.919.136 € 2,65%
-0,51%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.303.784 € 2,24%
-3,69%
A l'exterior 300.203 € 0,20%
0,00%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 666.643 € 0,45%
+ 5,60%
Inversions reals Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 3.983.468 € 2,70%
Inversions reposició infraest. i béns ús general 2.022.401 € 1,37%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 7.761.678 € 5,26%
+ 454,64%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2.904.918 € 1,97%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 65.980 € 0,04%
Inversions gestionades per a altres ens públics 672.000 € 0,46%
Transferències de capital A famílies i institucions sense ànim de lucre 600.000 € 0,41%
Actius financers Concessió de préstecs al sector públic 1.675.848 € 1,13%
Concessió de préstecs fora del sector públic 219.025 € 0,15%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 11.666.136 € 7,90%
-14,60%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.832 € 105 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 44.928.362 € 354 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.901 € 131 € 11,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607 € 280 € 24,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.585 € 73 € 6,24 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323 € 221 € 18,97 %
Total 147.665.610 € 1.162,83 €

Cerca una partida específica