Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

135,74 €
Pressupost actual / hab.: 274,63 €

Pressupost inicial

17,41 M€
Pressupost actual: 35,23 M€

% execució

39,81 %
Despesa real són 14,02 M€

% sobre el total del press.

23,85 %

Mitjana despesa provincial

811.496,03 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 22,88% 3,98 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 11,62% 2,02 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 44,58% 7,76 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 16,68% 2,9 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,38% 65.980 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 3,86% 672.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.