Inversions reals

Despesa pres. / hab.

289,75 €
Estimació inicial: 135,74 €

Despesa pressupostada

37,16 M€
Estimació inicial: 17,41 M€

% execució

6,62 %
Despesa real són 2,46 M€

% sobre el total del press.

25,17 %

Mitjana despesa provincial

588.760,01 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 45,63% 7,94 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 19,88% 3,46 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 89,74% 15,62 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 44,81% 7,8 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,03% 178.509,61 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 3,86% 672.000 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 8,52% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.