Inversions reals

Despesa pres. / hab.

274,37 €
Estimació inicial: 135,74 €

Despesa pressupostada

35,19 M€
Estimació inicial: 17,41 M€

% execució

27,54 %
Despesa real són 9,69 M€

% sobre el total del press.

23,83 %

Mitjana despesa provincial

704.622,77 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 42,33% 7,37 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 21,32% 3,71 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 89,85% 15,64 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 37,83% 6,59 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,03% 178.509,61 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 3,54% 617.000 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 6,23% 1,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.