Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 38.928.717,28 € 314,28 € 23,16 %
Impostos indirectes 4.170.706,67 € 33,67 € 2,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 24.397.969,83 € 196,97 € 14,52 %
Transferències corrents 38.640.053,43 € 311,95 € 22,99 %
Ingressos patrimonials 1.540.663,46 € 12,44 € 0,92 %
Transferències de capital 1.870.000,00 € 15,10 € 1,11 %
Actius financers 220.325,30 € 1,78 € 0,13 %
Total 103.254.771,38 € 833,59 €