Inversions reals

Despesa pres. / hab.

316,60 €
Estimació inicial: 168,64 €

Despesa pressupostada

40,61 M€
Estimació inicial: 21,63 M€

% execució

47,82 %
Despesa real són 19,42 M€

% sobre el total del press.

27,90 %

Mitjana despesa provincial

564.223,96 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 36,56% 7,91 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 13,15% 2,84 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 93,17% 20,15 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 41,64% 9,01 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,22% 263.467,22 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 2,00% 433.158,33 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.