Inversions reals

Despesa pres. / hab.

170,33 €

Despesa pressupostada

21,63 M€

% execució

No disp.
L'any passat 82,75 %

% sobre el total del press.

14,86 %

Mitjana despesa provincial

569.271,97 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 17,62% 3,81 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 7,89% 1,71 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 55,56% 12,02 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 18,01% 3,9 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,46% 99.902 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,46% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.