Inversions reals

Despesa pres. / hab.

144,84 €

Despesa pressupostada

18,39 M€

% execució

73,97 %
Despesa real són 13,61 M€

% sobre el total del press.

12,96 %

Mitjana despesa provincial

564.039,73 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 11,15% 2,05 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 9,27% 1,71 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 63,82% 11,74 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 14,67% 2,7 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,54% 99.902 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,54% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.