Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427 € 402 € 40,74 %
Impostos indirectes 6.270.441 € 49 € 5,00 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106 € 174 € 17,64 %
Transferències corrents 44.009.720 € 347 € 35,12 %
Ingressos patrimonials 1.643.856 € 13 € 1,31 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,17 %
Total 125.297.576 € 986,69 €

Cerca una partida específica