Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 59.755.684,13 € 463,38 € 36,38 %
Impostos indirectes 7.075.446,64 € 54,87 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 28.476.915,15 € 220,83 € 17,34 %
Transferències corrents 55.520.883,30 € 430,54 € 33,80 %
Ingressos patrimonials 1.673.611,63 € 12,98 € 1,02 %
Transferències de capital 3.345.694,41 € 25,94 € 2,04 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,13 %
Passius financers 8.200.000,00 € 63,59 € 4,99 %
Total 164.267.260,56 € 1.273,82 €