Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.218.285,83 € 371,89 € 33,00 %
Impostos indirectes 3.677.600,00 € 29,59 € 2,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.720.741,92 € 174,77 € 15,51 %
Transferències corrents 38.618.508,26 € 310,74 € 27,58 %
Ingressos patrimonials 4.704.877,87 € 37,86 € 3,36 %
Transferències de capital 3.006.870,24 € 24,19 € 2,15 %
Actius financers 219.025,30 € 1,76 € 0,16 %
Passius financers 21.875.000,00 € 176,01 € 15,62 %
Total 140.040.909,42 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica