Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 51.049.427,10 € 398,00 € 35,07 %
Impostos indirectes 6.270.441,14 € 48,89 € 4,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.105.106,24 € 172,34 € 15,19 %
Transferències corrents 44.174.737,03 € 344,40 € 30,35 %
Ingressos patrimonials 1.643.855,68 € 12,82 € 1,13 %
Transferències de capital 5.006.887,31 € 39,04 € 3,44 %
Actius financers 219.025,30 € 1,71 € 0,15 %
Passius financers 15.085.011,56 € 117,61 € 10,36 %
Total 145.554.491,36 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica