Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.193.887,37 € 435,21 € 36,86 %
Impostos indirectes 5.863.223,33 € 45,41 € 3,85 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.894.761,77 € 177,31 € 15,02 %
Transferències corrents 47.215.891,26 € 365,67 € 30,97 %
Ingressos patrimonials 2.161.603,14 € 16,74 € 1,42 %
Transferències de capital 4.419.033,01 € 34,22 € 2,90 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,14 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,55 € 8,85 %
Total 152.467.425,18 € 1.180,82 €