Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.027.641 € 121 € 13,74 %
Serveis públics bàsics 32.371.071 € 261 € 29,60 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.772.862 € 87 € 9,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 27.345.312 € 220 € 25,00 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.671.234 € 54 € 6,10 %
Actuacions de caràcter general 17.188.687 € 139 € 15,72 %
Total 109.376.807 € 881,37 €

Cerca una partida específica