Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 29.689.479 € 231 € 15,83 %
Serveis públics bàsics 47.848.455 € 373 € 25,51 %
Actuacions de protecció i promoció social 21.988.768 € 171 € 11,72 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 43.489.369 € 339 € 23,19 %
Actuacions de caràcter econòmic 8.715.262 € 68 € 4,65 %
Actuacions de caràcter general 35.825.097 € 279 € 19,10 %
Total 187.556.429 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica