Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 38.928.717,28 € 314,28 € 37,70 %
Impostos indirectes 4.170.706,67 € 33,67 € 4,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.019.535,49 € 169,69 € 20,36 %
Transferències corrents 35.615.055,95 € 287,52 € 34,49 %
Ingressos patrimonials 1.500.755,99 € 12,12 € 1,45 %
Transferències de capital 1.870.000,00 € 15,10 € 1,81 %
Actius financers 150.000,00 € 1,21 € 0,15 %
Total 103.254.771,38 € 833,59 €