Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.888.716,53 € 389,50 € 39,74 %
Impostos indirectes 3.767.740,00 € 30,02 € 3,06 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.247.512,16 € 169,28 € 17,27 %
Transferències corrents 38.402.013,75 € 305,95 € 31,22 %
Ingressos patrimonials 2.461.540,89 € 19,61 € 2,00 %
Transferències de capital 20.350,00 € 0,16 € 0,02 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,18 %
Passius financers 8.000.000,00 € 63,74 € 6,50 %
Total 123.006.898,63 € 980,00 €