Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.118 € 371 € 32,76 %
Despeses corrents en béns i serveis 36.652.448 € 295 € 26,08 %
Despeses financeres 5.069.199 € 41 € 3,61 %
Transferències corrents 12.110.782 € 97 € 8,62 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548 € 4 € 0,37 %
Inversions reals 4.911.425 € 40 € 3,49 %
Transferències de capital 89.837 € 1 € 0,06 %
Actius financers 22.119.100 € 178 € 15,74 %
Passius financers 13.036.000 € 105 € 9,27 %
Total 140.040.909 € 1.126,82 €