Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 37.451.991,52 € 304,72 € 30,61 %
Impostos indirectes 4.902.596,20 € 39,89 € 4,01 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.729.537,51 € 176,80 € 17,76 %
Transferències corrents 37.446.184,67 € 304,68 € 30,60 %
Ingressos patrimonials 1.702.295,86 € 13,85 € 1,39 %
Transferències de capital 5.058.431,82 € 41,16 € 4,13 %
Actius financers 1.350.000,00 € 10,98 € 1,10 %
Passius financers 12.717.315,11 € 103,47 € 10,39 %
Total 122.358.352,69 € 995,55 €

Cerca una partida específica