Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 50.447.729 € 410 € 20,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.166.733 € 278 € 13,58 %
Despeses financeres 3.965.250 € 32 € 1,58 %
Transferències corrents 11.159.130 € 91 € 4,44 %
Inversions reals 16.722.369 € 136 € 6,65 %
Transferències de capital 107.846 € 1 € 0,04 %
Actius financers 2.360.857 € 19 € 0,94 %
Passius financers 10.264.645 € 84 € 4,08 %
Total 122.358.353 € 995,55 €

Cerca una partida específica